}
Personvernerklæring for JÆRTEK AS
 Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Jærtek AS samler inn og bruker personopplysninger.  Jærtek AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), opplysninger vi samler når du er i kontakt oss og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). 


Behandling av personopplysninger på jaertek.no
 Daglig leder har for Jærtek AS sine behandlinger av personopplysninger på jaertek.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. 


Informasjonskapsler
 Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.  Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.  Følgende informasjonskapsler (cookies) brukes på jaertek.no: 


Google Analytics
 Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres  på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.  Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.  Jærtek AS bruker Google Analytics for å analysere bruken av Jærtek AS sine nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.  Jærtek AS har tegnet databehandleravtale (Google Analytics Data Processing Amendment) med Google. 


Informasjonskapsler
  • __utmc holder styr på hvor lenge du befinner deg inne på denne nettsiden. 
  • • _ga This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners. 
  • • _gat is used to throttle the request rate – limiting the collection of data on high traffic sites. It expires after 10 minutes. 
  • • _gid Unik sideidentifikasjon. 


Jærteks egne informasjonskapsler
  • org.springframework.web.servlet.i18n.CookieLocaleResolver.LOCALE holder styr på hvilket språk du har valgt på våre kurssider 
  • • saveLogin holder styr på brukerens tilbakemelding om å huske pålogging på våre kurs og brukerstøttesider til neste besøk. 
  • • style holder styr på brukernes eventuelle valg av forstørret tekststørrelse på våre kurs og brukerstøttesider. 


Nyhetsbrev og produktinformasjon
Jærtek AS sender ut nyhetsbrev og produktinformasjon til våre kunder via e-post. MailChimp er databehandler for nyhetsbrevet. Det er bare Jærtek AS og MailChimp som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale (MailChimp – Data Processing Addendum) mellom  Jærtek AS og MailChimp regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. E-postadresse, navn, telefonnummer, produkt og bedriftsnavn lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du melder deg av tjenesten. 


Spørreundersøkelser
Daglig leder har ansvaret for Jærtek AS sine spørreundersøkelser. Jærtek AS bruker Survio til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Jærtek AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.  Anonyme undersøkelser  Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Jærtek AS eller Survio samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.  Identifiserbare undersøkelser  Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Jærtek AS identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte EasyQuest til å sende ut undersøkelsen, din e-postadresse vil i så fall bli delt med MailChimp. 


E-post og telefon
Jærtek AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling lagres. Disse opplysningene behandles konfidensielt.  Jærtek AS sine medarbeidere benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle. Ved fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.  Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert.  Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. 


Kunderelasjonshåndtering (CRM)
Relevant kundeinformasjon lagres i vårt CRM-system.  Dataene er lagret på våre servere og behandles kun internt i Jærtek AS. 


Kursdeltakere
Jærtek AS administrerer våre kurs i vårt eget Kompetanse og opplæringssystem, KOS. Kursdeltakernes personalia og relevant informasjon om kursdeltakelsen lagres. Dette er nødvendig informasjon for kursadministrasjon, for å ta inn kursavgift og for å kunne utstede kursbevis.  Dataene er lagret på våre servere og behandles kun internt i Jærtek AS. 


Brukerstøtte
Jærtek AS mottar brukerstøttehenvendelser fra kunder både på e-post og via vår brukerstøtte-webportal. Henvendelsen lagres og kobles mot kunden i vårt CRM-system. I noen tilfeller et det nødvendig å videreformidle brukerstøttehenvendelser til leverandøren av produktet henvendelsen gjelder. Konfidensiell informasjon blir ikke utlevert uten avtale med kunden. Det er inngått databehandleravtale mellom Jærtek AS og flere av våre programvareleverandører. Dersom det ikke foreligger databehandleravtale, blir brukerstøttehenvendelsen anonymisert før den blir videresendt. 


Opplysninger om ansatte
Jærtek AS behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder som har ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.  Sletterutiner for personalopplysninger følger regnskapsloven og arkivloven. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes å være offentlige opplysninger og kan publiseres på Jærtek AS sine nettsider. 


Rettigheter
Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Jærtek AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Jærtek AS sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Jærtek AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.